باطری نیکل متال2/3 نیم قلمی ( 2/3AAA ) 

در هر صفحه