باطری نیکل کادمیوم 1/3 قلمی ( 1/3AA ) 

در هر صفحه