نحوه کسب امتیازباشگاه مشتریان بانک باطری

نحوه کسب امتیازباشگاه مشتریان بانک باطری


نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان " بانک باطری "
به ازای هر 250.000 ریال خرید 10 امتیاز دریافت می نمایید
در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ میگردد.
در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.
گروه کلاسیک :
مشترکینی که امتیازات ایشان بین 0-80 امتیاز باشد به عنوان مشتری کلاسیک محسوب می گردند.

با افزایش امتیاز و ارتقاء گروه خود از تخفیف بهره مند شوید.


گروه نقره ای :
مشترکینی که امتیازات ایشان بین 120-80 امتیاز باشدبه عنوان مشتری نقره ای محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:      
5% تخفیف در فاکتور بعدی
توجه: مشتریان گروه نقره ای که فاصله بین دوخریدشان بیش ازیک ماه باشد ،50 امتیاز تنزل می یابند.


گروه طلایی:
مشترکینی که امتیازات ایشان بین 200-120 امتیاز باشدبه عنوان مشتری طلایی محسوب می گردند.
از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:      
7% تخفیف در فاکتور بعدی
توجه: مشتریان گروه طلایی که فاصله بین دوخریدشان بیش ازیک ماه باشد ،50 امتیاز تنزل می یابند.


گروه VIP :
مشترکینی که امتیازات ایشان بالای 200 امتیاز باشدبه عنوان مشتری VIP محسوب می گردند.
     از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:       
10% تخفیف در فاکتور بعدی
توجه: مشتریان گروه VIP که فاصله بین دوخریدشان بیش ازیک ماه باشد ،50 امتیاز تنزل می یابند.