قبل از ارسال کالا سبد شما تست فنی می شود، سپس برای ارسال آماده سازی می شود .